Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Polača (Nar. nov., br. 21/18)

U Nar. nov., br. 21 od 2.3.2018. objavljena je  Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Polača  i stupa na snagu drugog dana od dana objave u »Službenom glasniku« Općine Polača.

U Odluci o porezima Općine Polača (»Narodne novine«, broj 70/17.) i (»Službeni glasnik« Općine Polača, broj 4/17.) članak 3. briše se.

Odlukom o porezima Općine Polača utvrđene su vrste poreza Općine Polača, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, drugi odgovarajući elementi za njihov obračun te način obračuna i način plaćanja poreza u skladu s Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16.).

Natrag