U Nar. nov., br. 5 od 12.1.2018. objavljena je   Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Martijanec stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a primjenjuje se od 1.1.2018.

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o porezima Općine Martijanec (»Narodne novine« br. 91/17. i Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 46/17.).

U Nar. nov., br. 5 od 12.1.2018. objavljena je   Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Martijanec koja stupa na snagu 20.1.2018. a  objavit će se i u » Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Natrag