U Nar. nov., br. 111 od 12.12.2018. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o porezima općine Mali Bukovec koja stupa na snagu od 1. siječnja 2019.

Ovom Odlukom u Odluci o porezima Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« br. 35/17 i 83/17). mijenja se stopa prireza porezu na dohodak s 5 na 10 %.

Natrag