U Nar. nov., br. 7/18 od 19.1.2018. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca koja stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Ovom Odlukom briše se Točka 5. Porez na nekretnine i čl. 18., te mijenja čl. 23. Odluke o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca (»Službeni vjesnik Grada Otočca« 4/17.).

Natrag