U Nar. nov., br. 30/18 od 30.3.2018. objavljena je Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture.

Ova Odluka stupila je na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Natrag