Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2018. (Nar. nov., br. 25/18)

U Nar. nov., br. 25 od 14. ožujka 2018. objavljena je Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2018. koja stupa na snagu dana 22. ožujka 2018., a primjenjuje se od 1.1.2018.

Faktor osnovne mirovine od 1. siječnja 2018. iznosi 0,75.

Natrag