Od 1.1.2019. spajaju se prekršajni i općinski sudovi

Novim Zakonom o područjima i sjedištima sudova (Nar. nov., br. 67/18), koji stupa na snagu 1. siječnja 2019., biti će provedeno spajanje općinskih i prekršajnih sudova u Republici Hrvatskoj (spajaju se sudovi sa sjedištem u istom gradu). Pritom, uz postojeća 24, ustanovljuje se ukupno 10 novih općinskih sudova (u Crikvenici, Đakovu, Kutini, Makarskoj, Metkoviću, Pazinu, Sesvetama, Splitu, Vinkovcima i Zagrebu), pri čemu bi svi novoustanovljeni općinski sudovi imali od najmanje 10 do najviše 100 sudaca.

Predmetno spajanje općinskih i prekršajnih sudova polazi od činjenice da je zadnjih godina značajno smanjen priljev prekršajnih predmeta (broj neriješenih prekršajnih predmeta na kraju 2015. godine iznosio je 69.547, na kraju 2016. godine 56.519, a na kraju 2017. godine iznosio je 40.737) pa je time posljedično došlo i do značajnog smanjenja opterećenosti sudaca prekršajnih sudova.

Spajanje općinskih i prekršajnih sudova provest će se na način da prekršajni sudovi kao posebna vrsta više neće postojati, već će postati odjeli unutar općinskih sudova (u Zagrebu i Splitu će djelovati kao općinski prekršajni sudovi). Time se višak sudaca može s prekršajnih predmeta preusmjeriti u druge grane sudovanja u kojima postoji deficit kadrova i gdje je opterećenje znatno veće.

Usporedo s tome, izvršeno je i odgovarajuće usklađenje teksta Zakona o sudovima (Nar. nov., br. 67/18), a trebalo bi uslijediti i usklađenje teksta Prekršajnog zakona (prvo čitanje je završeno 19. rujna 2018.).

Nadležnost Visokog prekršajnog suda RH

Visoki prekršajni sud RH i nadalje ostaje djelovati kao specijalizirani sud, koji odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka općinskih sudova u prekršajnim predmetima i odluka javnopravnih tijela koja vode prvostupanjski prekršajni postupak kada je to propisano posebnim zakonom, rješava sukob nadležnosti između općinskih sudova u prekršajnim predmetima, te odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka o prekršaju kada je to propisano posebnim zakonom. Uz to, odlučuje o žalbama u predmetima međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije iz prekršajne nadležnosti, provodi nadzor nad urednim obavljanjem poslova sudaca koji rade na prekršajnim predmetima i obavlja druge poslove određene zakonom (čl. 26. Zakona o sudovima).

 

Umjesto dosadašnje podjele ustrojstva sudova na županijske, općinske, prekršajne, trgovačke i upravne, od 1.1.2019. ustanovljuju se županijski, općinski, trgovački i upravni sudovi.

 

Izmjene i u mreži trgovačkih sudova

Uz gore navedenu promjenu, u mreži trgovačkih sudova ustanovljuje se Trgovački sud u Dubrovniku kao novi trgovački sud, dok Trgovački sud u Bjelovaru postaje nadležan za područje Koprivničko-križevačke županije umjesto dosadašnjeg Trgovačkog suda u Varaždinu.

Postupke u predmetima općinskih, trgovačkih i prekršajnih sudova koji nisu dovršeni 1. siječnja 2019. provest će i dovršiti suci kojima su dodijeljeni u rad. Ako nakon 1. siječnja 2019. viši sud povodom pravnog lijeka predmet vrati na ponovni postupak, dostavit će ga sudu mjesno nadležnom sukladno novom Zakonu o područjima i sjedištima sudova.

Natrag