U Nar. nov., br. 11 od 2. veljače 2018. objavljena je Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_02_11_260.html

Natrag