Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 07/2017. i br. 08/2017. (Nar. nov., br. 28/18)

Na temelju čl. 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 69/99 - 44/17) objavljen je Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 07/2017. i br. 08/2017. – Liste preventivno zaštićenih dobara. U Listu preventivno zaštićenih dobara Republike Hrvatske, sukladno čl. 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31. 12. 2017. unesena su preventivno zaštićena (a) nepokretna dobra, (b) pokretna dobra i (c) nematerijalna dobra.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_28_577.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_28_578.html

Natrag