U Nar. nov., br. 94/18 od 24. listopada 2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu koji stupa na snagu 1. studenoga 2018., osim odredaba čl. 5., 23. i 24. koje stupaju na snagu dana 1. siječnja 2019. godine.

Zakon je donesen radi provođenja Akcijskog plana Vlade RH za administrativno rasterećenje gospodarstva od siječnja 2017. godine, kojim su utvrđene i mjere za racionalizaciju pojedinih obveza iz područja zaštite na radu te radi provedbe Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 02. kolovoza 2018. g. kojim se prihvaća prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, među koje je uvršten i Zavod za unapređivanje zaštite na radu (ZUZNR), a zbog kojih je bilo potrebno pristupiti odgovarajućim izmjenama i dopunama Zakona.

Budući da je procjena rizika polazište za provedbu zaštite na radu, a postoje odgovarajući pokazatelji kako radnici i njihovi predstavnici nisu u dovoljnoj mjeri uključeni u procjenjivanje rizika (iako je ta obveza već propisana), Zakonom se dopunjuje prekršajna mjera kojom se nastoji osigurati u većoj mjeri sudjelovanje radnika i njihovih predstavnika u postupcima procjenjivanja rizika i time doprinos realnom utvrđivanju izvora opasnosti i procjenjivanju rizika na mjestima rada.

Također je provedeno usklađivanje pojedinih odredaba Zakona sa odredbama Zakona o radu, Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda te propisa iz nadležnosti resora graditeljstva. Ujedno se Zakonom stvara pravni temelj i određuje pravni okvir za donošenje podzakonskog propisa koji će regulirati pitanje izdavanja isprava službi medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti radnika, koja pitanja su od stupanja na snagu Zakona o radu, 14. kolovoza 2014., sada na snazi samo temeljem prijelaznih odredaba Zakona o radu. Ovim Zakonom se također usklađuje sastav članova Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu s izmjenama ovoga Zakona vezanim za ukidanje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu te radi uključivanja u njegov sastav člana koji će predstavljati segment zaštite zdravlja na radu.

S danom 1. siječnja 2019. godine Zavod za unapređivanje zaštite na radu prestaje s radom, a Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava preuzet će poslove, imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Rješenja o ovlaštenju za obavljanje pojedinih poslova zaštite na radu koja je na temelju Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/04 i 118/14) i njegovih podzakonskih propisa donio Zavod za unapređivanje zaštite na radu, ostaju na snazi.

Natrag