U Nar. nov., br. 90/18 od 10. listopada 2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji stupa na snagu 18. listopada 2018. godine.

Predloženim zakonom uređuju se sljedeća pitanja:

  • definira se kontaktna zona kulturnog dobra koje se upisuje u Listu svjetske baštine ili u Listu svjetske ugrožene baštine, kao područja koje okružuje kulturno dobro i za koje se utvrđuje način zaštite u cilju osiguranja zaštite vrijednosti kulturnog dobra;
  • određuje se način utvrđivanja granica za kulturni krajolik i podmorske arheološke lokalitete;
  • briše se odredba o javnoj objavi upisa, promjene i brisanja kulturnog dobra u Narodnim novinama jer se svi podaci o kulturnim dobrima objavljuju putem Registra kulturnih dobra Republike Hrvatske koji je javna knjiga, objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva kulture;
  • pravno se odvaja građevina arheološkog značaja i drugi arheološki lokaliteti te rudarski objekti od interesa za Republiku Hrvatsku koji se nalaze ispod zemljine površine od katastarskih čestica koje se nalaze iznad njih te se propisuje postupak utvrđivanja statusa javnog dobra u općoj uporabi;
  • uređuje se korištenje zakonskog prava prvokupa na kulturnim dobrima, na način da Republika Hrvatska i jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave mogu donijeti odluku da se u određenom vremenskom razdoblju ili za određena kulturna dobra neće koristiti pravom prvokupa, čime se olakšava pravni promet nekretninama na njihovom području;
  • usklađuje se Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara s novim Zakonom o muzejima, u dijelu koji se odnosi na utvrđenje zaštite muzejske građe kao kulturnog dobra tako da inventarne knjige javnih muzeja postaju dio Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske;
  • uređuje se zaštita i očuvanje knjižnične građe kao kulturnog dobra na način da katalozi knjižnica postaju dio Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske, a rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra donosi Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu;
  • pojednostavljuje se postupak dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na način da se navedeno dopuštenje izdaje fizičkoj osobi, stručno osposobljenoj za rad na kulturnim dobrima, a pravna osoba i obrtnik koji obavljaju radove na kulturnim dobrima obvezni su osigurati rad fizičke osobe koja ima dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o izvršenju radova i drugo).

Zakon predviđa i donošenje novih pravilnika u roku od 6 mjeseci, a dotad na snazi ostaju sljedeći pravilnici:

- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 89/11. i 130/13.)

- Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 74/03. i 44/10.).

Natrag