U Nar. nov., br. 16/18 od 16.2.2018. objavljene su II. Izmjene i dopune Odluke o porezima Općine Podstrana (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.1.12018.

U Odluci o porezima Općine Podstrana (»Službeni glasnik Općine Podstrana« broj 19/17, 26/17), u čl. 2. briše se toč. 4., te se brišu čl. 18. i čl. 23.

Natrag