Zatezne kamate od 1.1.2017.

 

U Nar. nov., br. 1/17 objavljena je nova prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima i iznosi 4,68%. Na temelju te stope izračunava se stopa zatezne kamate, koja se od 1. siječnja 2017. primjenjuje u visini od 9,68% na sljedeće odnose:

  • na poslovne transakcije između poduzetnika odnosno između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze (4,68% - 3 + 8) u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Nar. nov., br. 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13), te
  • na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava (4,68% + 5) u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08 i 78/15).

Na ostale odnose, koji dakle nisu poslovne transakcije niti su trgovački ugovori odnosno ugovori između trgovaca i osoba javnog prava, u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima od 1. siječnja 2017. primjenjuje se stopa zatezne kamate u visini od 7,68% (4,68% + 3).

U nastavku se daje pregled stopa zateznih kamata od početka primjene kune, koje su se utvrđivale na razini godine odgovarajućim Odlukama, a od 1.1.2008. primjenom Zakona o obveznim odnosima, te od 30.6.2013. primjenom Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u odnosu na poslovne transakcije između poduzetnika odnosno između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze.

Tablica 1 Vedran

Natrag