Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta (Nar. nov., br. 93/14) prestaje važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona. Poslodavci koji koriste potpore za očuvanje radnih mjesta, a koje su im dodijeljene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, koriste ih u istom opsegu i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, sve do njihova isteka.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta (Nar. nov., br. 103/14). Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta (Nar. nov., br. 16/17) stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 2.3.2017.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_16_365.html

Natrag