Zakonom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Nar. nov., br. 32/17) uređuje se mjera izvanredne uprave za trgovačka društva od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, nadležna tijela u postupku izvanredne uprave i druga pitanja s tim u vezi. Mjera izvanredne uprave provodi se u posebnom postupku koji se uređuje ovim Zakonom, s time da se posebno razrađuju: pretpostavke za otvaranje postupka izvanredne uprave, provedba postupka izvanredne uprave te pravne posljedice otvaranja i provedbe postupka izvanredne uprave.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_04_32_707.html

Natrag