U Nar. nov., br. 29 od 31. ožujka 2017. objavljen je Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim sporovima koji stupa na snagu dana 1. travnja 2017.

Predmetnim izmjenama i dopunama ZUS-a propisuje se mogućnost da Vlada Republike Hrvatske, kao tuženik u upravnom sporu, može ovlastiti za poduzimanje radnji u sporu službenu osobu pojedinog ministarstva ili drugog središnjeg tijela državne uprave iz čijeg djelokruga je predmet upravnog spora, čime se znatno olakšava postupanje u slučajevima kada je tuženik u sporu Vlada Republike Hrvatske.

Nadalje, izmjenom odredbi koje se odnose na troškove upravnog spora postupa se sukladno Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske, koji je ukinuo odredbu članka 79. ZUS-a smatrajući kako predmetna odredba vrijeđa pravo stranaka na pravično suđenje. Zakonsko uređenje naknade troškova postupka predstavlja jednu od komponenti prava na pristup pravosuđu. Pravo na pristup sudu nije apsolutno. Ono je podvrgnuto ograničenjima, regulacijom države, koja u tom pitanju ima izvjesnu slobodu procjene. Predloženom izmjenom članka 79. ZUS-a, kojim se reguliraju troškovi upravnog spora, osigurava se ostvarenje legitimnih ciljeva upravnosudskog postupka, pravna sigurnost objektivnog poretka, određenost, pristupačnost, predvidljivost i pravna izvjesnost normi te procesna ravnopravnost položaja stranaka u upravnosudskim postupcima u Republici Hrvatskoj, u skladu sa zahtjevima koji proizlaze iz vladavine prava.

Natrag