U Nar. nov., br. 102/17 od 18. listopada 2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, a stupa na snagu 26. listopada 2017.

Postupci koji su u tijeku na dan stupanja na snagu ovog Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, br. 91/10., 81/13., 124/13. i 26/15.).

Natrag