U Nar. nov., br. 73 od 26.7.2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji stupa na snagu 3.8.2017.

Ovima Zakonom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o gospodarenju otpadom.

Postupci pokrenuti po odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 94/13) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Natrag