Zakonom o elektroničkim komunikacijama (Nar. nov., br. 73/08 - 72/17) uređuje se područje elektroničkih komunikacija, i to korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža i pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga, pružanje univerzalnih usluga te zaštita prava korisnika usluga, gradnja, postavljanje, održavanje i korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, uvjeti tržišnog natjecanja te prava i obveze sudionika na tržištu elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, adresiranje, numeriranje i upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, digitalni radio i televizija, zaštita podataka i sigurnost elektroničkih komunikacija te obavljanje inspekcijskog i stručnog nadzora i kontrole u elektroničkim komunikacijama, kao i osnivanje nacionalnog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije i poštanske usluge, njegovo ustrojstvo, djelokrug i nadležnosti te postupak donošenja odluka i rješavanja sporova u elektroničkim komunikacijama.

Ovim se izmjenama i dopunama Zakona u pravni poredak Republike Hrvatske prenose Direktive i Odluke Europske unije. Nadležno tijelo za provedbu tih propisa je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

  • Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte (Nar. nov., br. 42/09),
  • Pravilnik o načinu i postupku dodjele sredstava iz Fonda za razvoj mrežnih djelatnosti (Nar. nov., br. 123/14).

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba čl. 4., čl. 6. kojim se u čl. 14. mijenja st. 4. podst. 7. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Nar. nov., br. 73/08 - 71/14), čl. 7., čl. 8. i čl. 37. podst. 2. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018.

Natrag