U Nar. nov., br. 73 od 26.7.2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (u nastavku: Zakon), stupa na snagu 3. kolovoza 2017. osim odredbi čl. 24., 25., 26., 27., 29., 30., 31. i 34. st. 2. toga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2017.

Zakonodavac je, u cilju zaštite socijalno najugroženijih kategorija građana, Zakonom dodatno uredio institut ovrhe na nekretninama, te je radi zaštite ovršenika - fizičke osobe - u čl. 12. propisano da se jedina nekretnina u kojoj stanuje ovršenik ne može ovršiti, osim u slučaju ako se ovršenik s time suglasio. Ova odredba se primjenjuje na pravni posao koji nastane nakon stupanja ovih izmjena i dopuna Zakona na snagu.

Novim čl. 80.b Zakona propisano je da se u slučaju kad glavnica tražbine radi čijeg se namirenja ovrha traži ne prelazi iznos od 20.000,00 kn, ovrha na nekretnini ne može provesti, osim u slučaju ostvarenja tražbine radi zakonskoga uzdržavanja, ili tražbine radi naknade štete uzrokovane kaznenim djelom.

Prema novom čl. 131.a Zakona, ovršenik koji je radi naplate novčane tražbine dužan iseliti iz nekretnine prodane u ovršnom postupku, ima pravo na novčanu naknadu za troškove stambenog zbrinjavanja iz sredstava državnog proračuna, pod uvjetima propisanim Zakonom.

Posebno skrećemo pozornost na čl. 21. Zakona, kojim je izmijenjen čl. 173. Ovršnog zakona, kojim su propisana ograničenja ovrhe kada se ovrha provodi na plaći ovršenika koji prima plaću koja je manja od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj. Prema novoj odredbi od ovrhe je izuzet iznos u visini tri četvrtine plaće ovršenika, ali ne više od dvije trećine prosječne neto plaće.  Ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi:

  • zakonskog uzdržavanja,
  • naknade štete nastale zbog narušenog zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i
  • naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,

od ovrhe je izuzet iznos u visini jedne polovine neto plaće ovršenika, osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta, u kojem slučaju je od ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine neto plaće ovršenika.

 

O ovim i svim ostalim novostima vezanim uz izmjene i dopune Ovršnog zakona pisat ćemo opširnije u našem časopisu "Financije, pravo i porezi".

Natrag