U Nar. nov., br. 78/17 od 9. kolovoza 2017. objavljena je Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 17. kolovoza 2017. godine.

Iznos dijela boravišne pristojbe koji se uplaćuje na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i koji se namjenski koristi za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa u turistički nerazvijenim područjima, utvrđuje se u iznosu od 2,5% od ukupno uplaćenih sredstava na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe.

Natrag