Uredba o tarifi upravnih pristojbi (Nar. nov., br. 8/17) donesena je temeljem Zakona o upravnim pristojbama (Nar. nov., br. 115/16). Ovom Uredbom propisuju se opće pristojbe i pristojbe u posebnim područjima za pojedina pismena i radnje te iznosi tih pristojbi. Pristojbe su propisane tarifnim brojevima u Tarifi upravnih pristojbi u Prilogu I. koji je sastavni dio ove Uredbe. Iznosi propisani Tarifom upravnih pristojbi plaćaju se u kunama, neovisno plaćaju li se u državnim biljezima ili elektroničkim putem, osim u slučaju kada je tarifnim brojem drukčije propisano. Iznimno, ako pristojbeni obveznik iz inozemstva traži da se obavi radnja za koju se plaća pristojba, pristojba se plaća sukladno odredbama čl. 15. i 16. Zakona o upravnim pristojbama.

Ova Uredba stupa na snagu 1. veljače 2017. godine.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_01_8_232.html

Natrag