U Nar. nov., br. 78/17 od 9. kolovoza 2017. objavljena je Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 17. kolovoza 2017. godine.

Uredbom se uređuje postupak i način raspisivanja i provedbe javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti ranija istoimena Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Nar. nov., br. 74/10, 142/11 i 53/12).

Nova Uredba primjenjuje se na postupke javnih natječaja i internih oglasa započetih nakon njenog stupanja na snagu, dok će započeti postupci i oglasi do stupanja na snagu ove Uredbe nastaviti i dovršiti prema odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Nar. nov., br. 74/10, 142/11 i 53/12).

Natrag