Uredba o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka (Nar. nov., br.  24/17) donesena je temeljem Zakona o poljoprivredi (Nar. nov., br. 30/15). Ovom Uredbom osigurava se provedba Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1613 od 8. rujna 2016. o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka i poljoprivrednicima u drugim sektorima stočarstva (SL L 242, 9. 9. 2016.). Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_03_24_539.html

Natrag