U Nar. nov., br. 10/17 od 3.2.2017. objavljena je Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15 i 122/15), u članku 9. podstavku b) Radna mjesta I. vrste, iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. voditelj Deska Kreativne Europe - Ureda MEDIA Hrvatske 2,473«.

Dosadašnje točke 2. do 10. postaju točke 3. do 11.

Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Natrag