Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br.  24/17) utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama službenika u javnim službama. Ovaj Ugovor stupa na snagu od dana potpisa. Ovaj Ugovor važi do sklapanja novog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, a najduže do 1. kolovoza 2017. godine.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_03_24_550.html

Natrag