U Nar. nov., br. 38/17 od 19. travnja 2017. objavljena je Odluka o ovisni stope prireza porezu na dohodak Općine Stara Gradiška, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Prirez porezu na dohodak po stopi od 5% plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine Stara Gradiška.

Natrag