U Nar. nov., br. 100/17 od 11.10.2017. objavljen je Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008 (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 19.10.2017.

Pravilnik propisuje uvjete i način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (SL L 79, 19. 3. 2008.) uključivo i njene izmjene i dopune. U smislu Pravilnika zrakoplovnim osobljem smatraju se: - padobranci, - piloti sportsko-rekreativnih zrakoplova, - piloti parajedrilica, - piloti ovjesnih jedrilica, - piloti padobrana s pogonom, i - piloti jedrilica prazne mase 80/100 kg. Odredbe Pravilnika primjenjuju se i na učenike koji su na osposobljavaju za stjecanje dozvole zrakoplovnog osoblja. Osoblje iz čl. 1. Pravilnika zdravstvenu sposobnost dokazuje valjanim LAPL certifikatom o zdravstvenoj sposobnosti izdanim u skladu s uvjetima Uredbe Komisije (EU) 1178/2011. od 3.11.2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano uz članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (SL L 311, 25. 11. 2011) (u daljnjem tekstu: Uredba 1178/2011).

Stupanjem na snagu Pravilnika ukidaju se nacionalni certifikati zrakoplovno-medicinskih centara (AeMC) i nacionalni certifikati zrakoplovno-medicinskih ispitivača (AME) izdani u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EU) broj 1178/2011 od 3. studenoga 2011. godine, o uspostavljanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura u vezi članova posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (Nar. nov., br. 75/13).

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EU) broj 1178/2011 od 3. studenoga 2011. godine, o uspostavljanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura u vezi članova posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (Nar. nov., br. 75/13).

Natrag