U Nar. nov., br. 52/17 od 2.6.2017. objavljen je Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 10.6.2017.

Pravilnikom se uređuju uvjeti i način isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu nezaposlenoj osobi koja to pravo ostvaruje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (Zavod). Isplata novčane naknade u jednokratnom iznosu može se odobriti nezaposlenoj osobi za: - registraciju obrta odnosno samostalne djelatnosti, - zapošljavanje u postojećem trgovačkom društvu u kojem nema više od 25% udjela, - osnivanje trgovačkog društva i zapošljavanje u njemu bez obzira na udjele. Zahtjev za isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu podnosi se u pisanom obliku nadležnoj regionalnoj odnosno područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda. O zahtjevu odlučuje rješenjem regionalna odnosno područna ustrojstvena jedinica Zavoda,m a o žalbi protiv rješenja odlučuje središnja ustrojstvena jedinica Zavoda.

Novčana naknada u jednokratnom iznosu isplaćuje se na žiro-račun obrta, samostalne djelatnosti ili trgovačkog društva. Nezaposlenoj osobi kojoj je odobrena isplata novčane naknade u jednokratnom iznosu radi registracije obrta novčana naknada će se isplatiti kada započne s obavljanjem djelatnosti obrta, a o kojoj okolnosti će dokaz pribaviti Zavod po službenoj dužnosti.

Na dan stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Odluka o isplati novčane naknade u jednokratnom iznosu (Nar. nov., br. 123/12).

Natrag