U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o trošarinama, koji je stupio na snagu 3.1.2017.

Ovim se Pravilnikom uređuje postupanje u primjeni Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15 i 115/16).

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o trošarinama (Nar. nov., br. 131/15 i 45/16).

Natrag