U Nar. nov., br. 105 od 27.10.2017. objavljen je Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda (u nastavku: Pravilnik), koji stupa na snagu 4. studenoga 2017. a prvi put se primjenjuje na polugodišnje izvještaje i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2018. godine.

Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i polugodišnjih izvještaja kojima društvo za upravljanje izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima UCITS fonda kojima upravlja, kao i druge izvještaje koji se sastavljaju za potrebe nadzora.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda (»Narodne novine« br. 41/17).

Natrag