Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 104/17) donesen je temeljem Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 19/14 i 93/15) i Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15 - 120/16). Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih financijskih izvještaja, financijskih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinsko društvo izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga  i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima te drugih izvještaja koje sastavlja za potrebe Agencije.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na tromjesečne financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 31. ožujka 2018.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_10_104_2394.html

Natrag