Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 104/17) donesen je temeljem Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br.  19/14) i Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15 - 120/16). Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih financijskih izvještaja i financijskih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinska društva izvještavaju Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga  i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima i drugih izvještaja koji se dostavljaju za potrebe Agencije.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, a prvi put se primjenjuje na polugodišnje financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2018.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_10_104_2396.html

Natrag