U Nar. nov., br. 30/17 od 3. travnja 2017. objavljen je Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona, a stupio je na snagu 4. travnja 2017. godine.

Pravilnik je donesen na temelju čl. 196. st. 1. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16) i njime se detaljnije uređuje provedba tog Zakona o:

- postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa;

- obvezujućim mišljenjima;

- gospodarskoj cjelini;

- dostavi poslovnih knjiga, evidencija, izvješća i drugih podataka koji se čuvaju u elektroničkom obliku;

- obrascima prijave činjenica bitnih za oporezivanje, utvrđivanju rezidentnosti i izjavi o izvorima stjecanja imovine;

- posebnom statusu poreznog obveznika;

- podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem;

- ispravku prijave na poziv poreznog tijela;

- statističkim izvješćima o činjenicama bitnim za oporezivanje; te

- poreznoj nagodbi i uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti sljedeći propisi:

- Pravilnik o postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa, gospodarskoj cjelini te obrascima prijave činjenica za koje postoji obveza prijavljivanja i izjave o izvorima stjecanja imovine (Nar. nov., broj 59/09)

- Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov., br. 78/15 i 16/16)

- Pravilnik o obliku, sadržaju, roku i načinu dostave poslovnih knjiga, evidencija i izvješća koji se čuvaju u elektroničkom obliku (Nar. nov., broj 59/09)

- Pravilnik o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem (Nar. nov., br. 51/11 i 62/11 - ispravak)

- Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom (Nar. nov., br. 15/13, 160/13 i 26/15).

Pravilnik o načinu odobravanja i ukidanja posebnog statusa poreznom obvezniku u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja obveza (Nar. nov., broj 67/15).

Natrag