U Nar. nov., br. 2/17 od 4.1.2017. objavljen je Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o programu polaganja ispita za poreznog savjetnika (Nar. nov., br. 5/13).

Natrag