U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila, koji je stupio na snagu 3.1.2017.

Ovim se Pravilnikom uređuju posebnosti u provedbi Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 15/13, 108/13 i 115/16). Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 52/13, 90/13, 140/13, 116/14, 152/2014 i 31/2015).

Natrag