U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu 3.1.2017.

Ovim se Pravilnikom podrobnije razrađuje provedba Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16) i način izvješćivanja o doprinosima za obvezna osiguranja prema Zakonu o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14 i 115/16).

Do propisivanja oblika i sadržaja poslovnih knjiga i evidencija, porezni obveznici vode poslovne knjige i sastavljaju evidencije na obrascima oblikom i sadržajem propisanim ranije važećim Pravilnikom o porez u na dohodak (Nar. nov., br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispr., 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15), ako nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o porezu na dohodak, osim obrazaca koji su propisani ovim Pravilnikom.

Natrag