U Nar. nov., br. 10/17 od 3.2.2017. objavljen je Pravilnik o porezu na dohodak.

Pravilnik je stupio na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a njegovim stupanjem na snagu prestao je važiti Pravilnik o porezu na dohodak (»Narodne novine«, 1/17).

Pravilnikom je podrobnije razrađena provedba Zakona o porezu na dohodak i način izvješćivanja o doprinosima za obvezna osiguranja prema Zakonu o doprinosima.

Natrag