U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljen je Pravilnik o plaćanju poreza na dodanu vrijednost pri uvozu strojeva i opreme putem prijave poreza na dodanu vrijednost (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 01.01.2018.

Pravilnikom se uređuju posebnosti izdavanja rješenja (od strane Carinske uprave) kojim se poreznom obvezniku pri uvozu strojeva i opreme u skladu s čl. 76. st. 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Zakon) dopušta iskazivanje PDV-a kroz obveze u prijavi PDV-a (plaćanje PDV-a pri uvozu putem prijave PDV-a). Porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti je pravna ili fizička osoba upisana u registar obveznika PDV-a i nije obvezna primjenjivati podjelu pretporeza iz čl. 62. Zakona. Plaćanje PDV-a pri uvozu putem prijave PDV-a (obračunsko plaćanje) označava istovremeno iskazivanje obveze i odbitka obračunatog PDV-a pri uvozu u prijavi PDV-a koja se podnosi za razdoblje oporezivanja u kojem su dobra uvezena.

Porezni obveznik podnosi pisani zahtjev za izdavanje rješenja Carinskoj upravi, Središnjem uredu, a isti treba biti u skladu s obrascem iz priloga 1. objavljenim u Pravilniku. Na zahtjev Carinske uprave, porezni obveznik obvezan je dostaviti i druge podatke potrebne za izdavanje rješenja. Rješenjem se poreznog obveznika obvezuje obavijestiti Carinsku upravu o svim promjenama podataka navedenih u rješenju koje mogu utjecati na primjenu ili sadržaj rješenja bez odlaganja a najkasnije u roku 8 dana od dana nastanka promjene. Carinska uprava vodi evidenciju izdanih rješenja kojima se odobrava plaćanje PDV-a pri uvozu putem prijave PDV-a, pri čemu se u evidencijama rješenju dodjeljuje jedinstveni evidencijski broj.

Prilikom provedbe carinskog postupka puštanja u slobodan promet strojeva i opreme za koje je izdano rješenje za plaćanje PDV-a putem prijave PDV-a, porezni obveznik je dužan u carinsku deklaraciju unijeti jedinstveni evidencijski broj rješenja kojim mu je odobreno plaćanje PDV-a pri uvozu putem prijave PDV-a.  U trenutku puštanja strojeva i opreme u slobodni promet poreznom obvezniku se, pored obračuna ostalih uvoznih davanja, obračunava i iznos PDV-a pri uvozu u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika o PDV. Iznos PDV-a pri uvozu obračunat u uvoznoj carinskoj deklaraciji porezni obveznik, temeljem rješenja, istovremeno iskazuje kao obvezu i odbitak obračunatog PDV-a pri uvozu u prijavi PDV-a koja se podnosi za razdoblje oporezivanja u kojem su dobra uvezena. Carinska uprava ne knjiži u svoje evidencije naplate i knjigovodstva obračunati iznos duga s osnove PDV-a utvrđen u carinskoj deklaraciji. O visini tako obračunatog PDV-a i svim mogućim naknadnim izmjenama Carinska uprava bez odgode obavještava Poreznu upravu uporabom sustava elektroničke razmjene podataka.

Natrag