U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, koji je stupio na snagu 3.1.2017. osim čl. 3. st. 1. toč. 5. koja stupa na snagu 2. siječnja 2018. godine.

Ovim se Pravilnikom propisuju samostalne djelatnosti obrta iz čl. 29. st. 1. toč. 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16) i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz čl. 29. st. 3. Zakona koje se mogu paušalno oporezivati, način utvrđivanja i visina godišnjeg paušalnog dohotka, način utvrđivanja i visina paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s čl. 82. Zakona.

Natrag