U Nar. nov., br. 52/17 od 2.6.2017. objavljen je Pravilnik o odgovarajućem smještaju (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 10.6.2017.

Pravilnikom se utvrđuje što se smatra odgovarajućim smještajem u organizaciji poslodavca kada je nezaposlenoj osobi ponuđeno zaposlenje izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta. Potrebu za osiguravanjem odgovarajućeg smještaja u odnosu na mjesto obavljanja rada i na uvjete ponuđenog zaposlenja utvrđuje Hrvatski zavod za zapošljavanje (Zavod) temeljem prijave potrebe za radnikom koju dostavi poslodavac. Ako se nezaposlenoj osobi nudi zaposlenje izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta odgovarajućim smještajem se smatra prostor: - u objektu koji raspolaže odvojenim sanitarnim čvorom, - u kojem je osigurana opskrba tekućom vodom, grijanjem i električnom energijom, - koji ispunjava ostale zdravstvene i higijenske uvjete za stanovanje. Odgovarajućim smještajem na radilištu smatra se smještaj osiguran prema propisima o zaštiti na radu.

Poslodavac je dužan dostaviti podatke i fotografije o osiguranom smještaju na zahtjev regionalne odnosno područne ustrojstvene jedinice Zavoda koja nezaposlenoj osobi nudi zaposlenje kod toga poslodavca. Podatke i fotografije poslodavac je dužan dostaviti Zavodu u roku od 5 dana od dana primitka zahtjeva.

Na dan stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o odgovarajućem smještaju (Nar. nov., br. 39/09).

Natrag