U Nar. nov., br. 2/17 od 4.1.2017. objavljen je Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Obveznici sastavljaju i predaju dodatne podatke za statističke i druge potrebe prema odredbama ovoga Pravilnika za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. ili kasnije.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (Nar. nov., br.  1/16).

Natrag