U Nar. nov., br. 20/17 od 8.3.2017. objavljen je Pravilnik o načinu obračuna i tarifi naknada (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 16.3.2017.

Pravilnikom se propisuje način obračuna i tarifa naknada koje se Ministarstvu financija, Carinskoj upravi (u nastavku: Carinska uprava) plaćaju za pružanje sljedećih posebnih usluga:

1. prisutnost carinskog osoblja izvan službenog radnog vremena carinskog ureda ili u prostorima izvan prostora carine (uređenih čl. 34. st. 1. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije), ako se tako zahtijeva sukladno čl. 238. st. 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24.11.2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. 12. 2015., str. 558; Ispravak SL L 87, 2. 4. 2016., str. 35),

2. analizu ili stručno izvješće o robi (u nastavku: analitičko izvješće o robi) koju je provela odnosno koje je izradila Carinska uprava, u vezi s:

a) odlukama koje su donesene prema čl. 33. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9.10.2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. 10. 2013., str. 1; Ispravak SL L 287, 29. 10. 2013., str. 90; Ispravak SL L 70, 14. 3. 2015., str. 64; Ispravak SL L 267, 30. 9. 2016., str. 2 i Uredba (EU) 2016/2339 Europskog parlamenta i Vijeća od 14.12.2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije, u pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom, SL L 354, 23. 12. 2016., str. 32; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 952/2013)

b) pružanjem informacija u skladu s čl. 14. st. 1. Uredbe (EU) br. 952/2013.

Iznos za plaćanje naknade za uredovanje određuje se prema sljedećim tarifnim stavkama: 1. za sat uredovanja carinskog službenika plaća se iznos od 150,00 kn, 2. za troškove prijevoza pri uporabi službenog prijevoznog sredstva carinskog ureda plaća se iznos od 2,00 kn po prijeđenom kilometru cestovne udaljenosti od prostora carine do mjesta uredovanja i natrag, uvećano za troškove koji se plaćaju u prijevozu (cestarina, korištenje mosta, korištenje tunela, prijevoz trajektom i sl.). Iznimno, ako carinski službenik koristi sredstvo javnog prijevoza, iznos naknade za uredovanje u dijelu koji se odnosi na troškove prijevoza određuje se u visini troška korištenja sredstva javnog prijevoza. Naknada za analitičko izvješće o robi obračunava se i naplaćuje ako je za donošenje odluke prema čl. 33. Uredbe (EU) br. 952/2013 odnosno pružanje informacije u skladu s čl. 14. st. 1. Uredbe (EU) br. 952/2013 potrebno fizikalno-kemijsko ili drugo odgovarajuće ispitivanje robe koje provodi laboratorij Carinske uprave.

Tarifa naknada za analitičko izvješće o robi nalazi se u Prilogu 1 Pravilnika koji je njegov sastavni dio. Naknada za analitičko izvješće plaća se u roku od 10 dana od dana primitka rješenja.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tarifi troškova uredovanja izvan uredovnog prostora i izvan uredovnog vremena carinskog ureda (Nar. nov., br. 64/13).

Natrag