U Nar. nov., br. 65 od 7.7.2017. objavljen je Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode (u nastavku: Pravilnik), a stupa na snagu 14. srpnja 2017.

Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila i način korištenja donacija za koje namjena nije utvrđena i vlastitih prihoda javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Ustanove su dužne sukladno odredbama ovoga Pravilnika u državni proračun uplaćivati dio prihoda od naplate ulaznica i vinjeta koje su ostvarile počevši od 1. siječnja 2017.

Natrag