U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 29.12.2017., a prvi se put primjenjuje na godišnje financijske i dodatne izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31.12.2018. te za tromjesečne financijske i dodatne izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31.3.2018. godine.

Izmjenama Pravilnika mijenja se sadržaj sljedećih financijskih izvještaja: Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti (SD), Izvještaja o novčanom toku (NT) i Izvještaja o promjenama kapitala (PK) te sadržaj dodatnog izvještaja: Izvještaj o promjenama ispravka vrijednosti (IV).

Natrag