U Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (Nar. nov., br. 122/09 - 61/17) u Tabeli I, u točki XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, u popisu općina, u općini Sveti Martin na Muri, za naselje Toplice Sveti Martin na Muri razred C mijenja se u razred B.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Natrag