U Nar. nov., br. 43 od 3.5.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o industrijskom dizajnu, koji stupa na snagu 3. svibnja 2017.

Ovim Pravilnikom u Pravilniku o industrijskom dizajnu (Nar. nov., br. 72/04 - 125/13), u čl. 2. st. 1. toč. 10., čl. 19. st. 1. toč. 7., čl. 21. st. 1. toč. 5. i čl. 22. st. 1. toč. 6. riječi: »i pečat« brišu se.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti dosadašnji obrasci: D-1, D-3 i D-4, te se počinju primjenjivati novi obrasci D-1, D-3 i D-4 koji čine njegov sastavni dio.

Natrag