U Nar. nov., br. 100/17 od 11.10.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 19.10.2017.

U Pravilniku o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 52/12., 81/13. i 38/15.) naziv Pravilnika mijenja se i glasi: ''Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj''.

Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s:

- Direktivom 2014/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja u statusu sezonskih radnika (SL L 94, 28. 3. 2014.),

- Direktivom 2014/66/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u okviru premještaja unutar društva (SL L 157, 27. 5. 2014.).

Natrag