Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13 - 128/17) donesen je temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 - 115/16).

Najvažnije izmjene koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018. odnose se na sljedeće:

  • Za nastanak porezne obveze u graditeljskoj djelatnosti propisuje se da nije potrebna ovjera situacije od strane nadzornog tijela i u slučaju kada građevinske usluge tuzemnom poreznom obvezniku obavlja strani porezni obveznik na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze propisan čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u.
  • U svrhu praćenja odbitka pretporeza u iznosu 50% propisuje se da se podaci o tome evidentiraju u Obrascu PDV-a i to u polju VIII.1.1.2. (nabava osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz). U podacima o nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz upisuju se isključivo podaci o dijelu vrijednosti (poreznoj osnovici) s osnove koje je odbijeno 50% pretporeza iz čl. 61. st. 2. Zakona o PDV-u uključujući i nabavu dobara i usluga u vezi s time.
  • Obveza obračuna PDV-a ne nastaje za plaćene ili primljene predujmove u vezi s isporukom dobara koju tuzemnom primatelju obavi strani porezni obveznik odnosno u vezi s isporukom dobara koje tuzemni porezni obveznik obavi stranom poreznom obvezniku.
  • Propisuju se ostala pojašnjenja i nomotehnička usklađenja na području PDV-a (ispravak pogrešne oznake za KN u vezi sirka u zrnu te jesu li u slučaju primjene oslobođenja od PDV-a u okviru putničkog prometa dobra iznesena izvan EU prije isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena isporuka).

Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu 1. siječnja 2018.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_128_2919.html

Natrag