U Nar. nov., br. 39 od 21.4.2017. objavljen je  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_04_39_865.html koji stupa na snagu 29.4.2017., a prvi put se primjenjuje na polugodišnje izvještaje i druge izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2017. godine.

Izmjena Pravilnika se odnosi na dostavljanje propisanih izvještaja Agenciji (izmjena čl. 7. Pravilnika).

Natrag